Savez Pčelarskih Organizacija Srbije > Propisi Spos-a

Tumačenje pravila, propisa i zakona

(1/7) > >>

Dragan Šošić:
Otvorio bih ovu temu u ovom poglavlju, jer smatram da se tiče tumačenja i selektivne primene pravilnika, propisa i zakona koje imaju dodir sa pčelarima članovima ( ili nečlanovima i svi će biti spominjani kao pčelari) Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS). U poslednje vreme (pa i par godina unazad), imamo komunikaciju u elektronskom obliku. To je brži vid komunikacije, koji može doprineti opštem boljitku i povećanju proizvodnje i kvaliteta proizvoda. U tome bi trebalo svi da daju doprinos u svojim mogućnostima, tj. znanju i iskustvima.
Primer ovakve komunikacije su zvanični sajt SPOS-a i logični produžetak ovakvih javnih aktivnosti Forum SPOS.
Za funkcionisanje foruma je nužno imati pravilnik. To nije sporno. Međutim, formiraju se neformalne grupe koje smatraju da imaju veća prava od ostalih i dozvoljavaju izvesna prekoračenja pravila koja tolerišu svojim istomišljenicima. Jedini interes u ovakvoj raboti, koji ja prepoznajem je sumnja da žele da izvrgavanje ruglu neke pojedinace. Nema drugih interesa, osim onih koji bi se nazvali svojevrsnom opstrukcijom. Međutim, ovih dana sam letimično pogledao neke zakone sa osobom koja je za to kvalifikovan, koji uređuju ovu materuju i može se posumnjati čak i na moguću zakonom nedozvoljenu radnju pod koju bi takva opstrukcija potpala. Takav vid opstrukcije može biti primer koji proističe iz Zakona o autorskom i srodnim pravima i to  član :

4.1.5. Pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju dela
Član 18.
Autor ima isključivo pravo da se suprotstavlja iskorišćavanju svog dela na
način koji ugrožava ili može ugroziti njegovu čast ili ugled.

Gospodin Voja Brstina je vlasnik patenta, koliko sam ja razumeo. Ako nisam u pravu, molim da me upozorite na grešku. Silne diskusije, na različite načine mogu biti protumačene kao osporavanje tog prava vlasništva nad patentom. Takođe i primeri gde jedno pčelinje društvo nije preživelo iz različitih razloga se posredno predstavljaju kao nedostatak košnice.

Jedan od primera tumačenja je i isključenje jednog člana i to se tumači mogućim kršenjem zakona. I ovih dana se to spominje kao moguće kršenje zakona u ovoj temi. Radi se o kolegi Đ.Z. Izvod iz zakona koji reguliše ovu materiju:

Glava šesnaesta A
KRIVIČNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA

Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru ili računarskoj mreži
Član 186đ
(1) Ko kršeći mere zaštite neovlašćeno pristupi računaru ili računarskoj mreži, kazniće se
novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ko upotrebi podatak dobijen na način predviđen u stavu 1. ovog člana, kazniće se
novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
(3) Ako su usled dela iz stava 2. ovog člana nastupile teške posledice za drugog, učinilac

će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

Jasno se vidi da se govori o neovlašćenom pristupu računaru ili računarskoj mreži. Imamo tumačenje da je to praktično neostvarivo.

 Postoje li konkretni dokazi da je kolega počinio ovakvo delo?
Nije namera da se diskutuje o ovom konkretno navedenom primeru. Ovo je samo predstavljeno kao primer, kako to vidim.

Takođe se može posumnjati da postoji narušen princip jednakosti građana, jer se može predpostaviti da se ne legitimišu svi učesnici u istoj situaciji. To mogu pretpostviti i posumnjati, jer nema javnih tragova ovakvih radnji. Opravdano retpostavljam da je pojedincima je tražena legitimacija i postavlja se pitanje: Ko može da legitimiše građane, jer to nema nikakve veze sa ugovornom obavezom koja proističe iz pravilnika. Takve stvari se regulišu odgovarajućim zakonima. I postavlja se pitanje, izdaju li se legitimisanim članovima potpisane potvrde da je izvršeno legitimisanje, ako je izvršeno, da bi se znalo u koju namenu je izvršeno i da bi se sprečile zloupotrebe službenih podataka koji postoje u legitimaciji, ali i samog postupka legitimisanja.

Pojedinačne slučajeve i materijal koji imam ću predstavljati kod karakterističnih slučajeva, koji mogu biti sporni.

U jednom spornom slučaju sam učesnik, ali ne želim javno da polemišem oko toga, dok se to ne reši na odgovarajući način. Međutim i pored moje molbe da se o tome ne raspravlja, ipak se to čini.

Poseban slučaj, za koji sam dobio informaciju da još ne podleže zastarelosti je nestanak tema. To je takođe regulisano zakonom. Postavlja se pitanje ko je mogao da uradi tako nešto, jer postoji sumnja da se to može podvesti pod kompjutersku sabotažu, koja je takođe deo materije uređen zakonom. Čak i tolerisanje onoga što bi eventualno moglo da podleže i mogućem izazivanju nacionalne, verske i rasne netrepeljivosti takođe možda ne potpada pod princip zastarelosti. Tema je primera radi, izmenjena tek posle više dana i to intervencijom člana foruma, koji se pozvao čak na član Ustav koji reguliše ovo pitanje. Pogađate li ko je citirao Ustav i posle zbog toga pretpostavljao da ima probleme u javnosti zbog toga, čak mu je u ličnoj prepisci to zamereno kao neprimeren potez. Ali o ovome, kada se službeno omogući korišćenje lične prepiske u javne svrhe.

Pored ostalog, mogu biti narušena su prava jednakosti, koja su garantovana svakom građaninu ove država.
Može se posumnjati da pojedinim korisnicima presuđuje masa na osnovu njihovog učešća u raspravi i tako ih na izvesan način diskriminiše.

Takve i slične stvari opterećuju dobru komunikaciju.

Motiv za otvaranje ovakve teme je moj nedavni prestanak u učešću foruma, jer mi je predsednik SPOS-a zapretio tužbom. Tu pretnju smatram realnom i preduzeo sam odgovarajuće korake. Međutim, javni linč, kako ja to doživljavam u temi u kojoj je moje objašnjenje u tom mom postupku povlačenja sa  foruma se nastavlja i pored molbe da se tema zatvori. To je takođe vrsta pritiska, ali i to će biti, nadam se valjano rešeno i sa odgovarajućom satisfakcijom.

PS Ako urednici ovog foruma smatraju da je tema neprimerena, neka je uklone, ali sačuvaju kao javni dokument i dokazni materijal, koji može biti upotrebljen u izvesnom budućem postupku. Takođe bih, ako je tema pristojna i može biti deo ovog foruma, zamolio kolege pravnike, ako ih ima među nama da daju doprinos boljoj i kulturnijoj komunikaciji, učešćem u ovoj temi i razjašnjenjem nesporazuma i pogrešnih tumačenja.
Takođe ni jedna tvrdnja nije upućena kao direktna kvalifikacija i može biti plod greške u slaganju teksta. Ako postoji takođe me upozorite, zamoliću za izmenu, ali sa molbom da se orginalni tekst sačuva.

Moderator.1:
Poštovani gospodine Šošiću,

Sloboda mišljenja, otvorena i kostruktivna diskusija o unapređenju pčelarstva može samo doprineti kvalitetu zajedničkog rada.

Uredništvo ovoga foruma to neće sankcionisati pod uslovom da se ne narušava pravilnik.
Znači, svako ima slobodu da izrazi svoje mišljenje ako ne vređa druge učesnike,
ako ne nastupa sa platformi nacionalizma (šovinizma), ako ne vređa ili omalovažava po
nacionalnoj i verskoj pripadnosti i ako se drži utvrđenih normi ponašanja u korištenju elektronskih medija.

Svaki otvoreni forum, na Internetu, pa i SPOS-ov podleže principima koje je postavio osnivač. Osnivač kreira programsku politiku
svog foruma, po svom nahođenju, zato što on plaća za prostor, održavanje i servisiranje foruma. Svi mi ostali smo tu gosti,
koji možemo da učestvujemo ili ne učestvujemo u radu. Po sličnim principima radi i ovaj forum.
Gospodin Brstina, kao osnivač i finansijer je postavio programsku politiku foruma, a uredništvo je sprovodi u delo.

Postoje forumi, na Internetu, koji su formirani iz raznih ciljeva i pobuda.
Ne bih da nabrajam i deklarišem, ali generalno, sami znate šta sve može da se nađe na Internetu pa do toga
da se javno objavljuju državne tajne sa svim posledicama koje proizilaze iz toga. Naravno, opet je to u skladu sa
određenim suprostavljenim ciljevima i interesima.

Kada je ovaj forum počeo sa radom, bilo je raznih klasifikacija i deklaracija. Optuživani smo za krađu softvera, plagijata,
da nemamo prava da radimo, da je samo dozovljen jedan forum pčelara i slične proizvoljnosti. Olako su se davale razne i vrlo ružne klasifikacije.
U jednom momentu nam se činilo da neće biti kraja tom jednoumlju. Na svu sreću, kako je sve to prošlo i tu istoriju svi znamo.
Ovaj forum ima svoje mesto i funkciju na radost svih nas koji učestvujemo u njegovom radu. Posebno smo ponosni što imamo
članove i drugare koji su iz raznih država i ne samo iz bližeg susedstva nego i mnogo dalje. Svi zajedno dajemo svoj doprinos,
razmenjujemo iskustva i delimo se sa uspesima svakog od nas u pčelarstvu. Prosto rečeno, izbrisali smo neke formalne granice,
prostore i vreme.

U politiku, strategiju i ciljeve SPOS-a ne bih da ulazim zato što je to organizacija građana (pčelara) koji su na osnovu usvojenog
pravilnika definisali svoje pravce rada i delovanja. Pravilnik organizacije pčelara mora da bude u skladu sa zakonskom regulativom
države Srbije. Najviše telo organizacije gradjana je Skupština, koja ima pravo da tumači, donosi i menja pravilnik.
Pravilnik ima "jurisdikciju" isključivo na članstvo koje je saglasno i koji su prihvatili navedeni dokument.

Po našem mišljenju možemo neke stvari opsuditi, ali ne i suditi. Mi nismo ni osnivači, niti zauzimamo neku poziciju u članstvu organizacije niti
učestvujemo u zvaničnom zakonskom nadzoru same organizacije.

Uzmite primer skupštine bilo koje države, susrešćemo razne interese, razne partije, formalne i neformalne grupe, razna istupanja i
nastupe. Principi takvog delovanja su poznati i oni su u skladu sa ljudskim interesima, nije važno da li su opšti ili lični.
Da ne bude zabune govorim o opštem sociološkom pristupu problematici.

Zvanično dokazati ili potvrditi da je nešto narušeno ili nije, zahteva ogromne resurse i još veće novce, a ovde mi samo možemo dati
svoje lično mišljenje ili stav. Iz ličnog iskustva znam da nikada nemam potpunu informaciju a pogotovo sliku nekog dešavanja.
Koliko će to imati uticaja na druge učesnike diskusije ta zavisi od svakog pojedinačno.

Sami znate da od nekoliko pravnika možete dobiti nekoliko raznih tumačenja koja nisu zvanična tumačenja.
Službeno tumačenje zakona ili pravilnika možemo dobiti samo od zvaničnog državnog organa ili od tela koje je donelo neki pravilnik.

S poštovanjem od

Global Moderatora 1

Milic Vukic:
Poštovani prijarelji,
Zahvaljujem se gospodinu Voji na reagovanju na neargumentovan, nekulturan napad na Forum Košnice Voja i njegove članove od strane jednog člana Foruma SPOS-a, koji je ostao bez reakcije urednika i drugih učesnika u raspravi.

Velickovic Bojan:

--- Citat: Milic Vukic  Novembar 11, 2011, 16:04:13 ---Poštovani prijarelji,
Zahvaljujem se gospodinu Voji na reagovanju na neargumentovan, nekulturan napad na Forum Košnice Voja i njegove članove od strane jednog člana Foruma SPOS-a, koji je ostao bez reakcije urednika i drugih učesnika u raspravi.

--- Kraj citata ---
Potpisujem Milicu.
                 Bojan........

Dragan Šošić:
Inače smatram se lično prozvan od kolege koji je dao nemerljiv doprinos radu foruma i da me je, usput, dok je obavljao taj "težak" posao i lično uvredio. Ne spadam u ljude koji nisu imali šta da kažu na forumu SPOS-a. I nisam zato obustavio sve vrste komunikacije na forumu. Radi se o tome da sam žestoko izvređan od predsednika SPOS-a. To je neprimeren čin čoveka koji radi za „dobrobit svih pčelara“. Ako on smatra da nisam u pravu i da je po sredi suprotno, neka uradi ono što je i rekao. Čovek na njegovoj poziciji i njegovog ugleda bi trebao da drži reč...ili neka mi se javno izvini.

--- Citat: Milic Vukic  Novembar 11, 2011, 16:04:13 ---Poštovani prijarelji,
Zahvaljujem se gospodinu Voji na reagovanju na neargumentovan, nekulturan napad na Forum Košnice Voja i njegove članove od strane jednog člana Foruma SPOS-a, koji je ostao bez reakcije urednika i drugih učesnika u raspravi.

--- Kraj citata ---

Teško može da povredi nekoga, čovek niskih moralnih vrednosti i slabog intelekta. Vređa više kada to oni koji teba da ga ukore i poruku izbrišu, to ne čine (vidi sliku SL 1). Tu se jasno vidi da postoji namera. Sa kojim motivima, nije mi poznato. Šta znači „zaprljati“ u ovom slučaju napad na slobodu govora. Jel to sve što ima da kaže na pčelarskom forumu. Izgleda da jeste.  Ali to je velika bruka za zvanični forum Saveza pčelarskih organizacija Srbije, koji i mi finansiramo.

Pritisci koji se vrše se ponekad vrate u formi stokholmskog sindroma, pa se ljudi koji postave konkretno pitanje kasnije upuštaju u neke bezvezne diskusije, koje su uglavnom vrsta spama. Pri tom „zaboravljaju“ na nekada postavljeno pitanje i više ne traže odgovor. Sledi i pridruživanje opštim pohvalama „sistema“.

Treba pogledati razvoj događaja od ovog postavljenog pitanja. Onolika količina prostakluka (s tim što je ponešto izbrisano, ali ne po „hitnom postupku“, kako se to inače čini), ne priliči ljudima koji rade za dobrobit pčelarstva Srbije.

Naravno, tu su ponovo tumačenja, koja su vid pritiska da se ode sa suštine. To su pozivi nekolicine članova foruma na pravilnik foruma koji nalaže da se posetilac predstavi (SL 2 i SL 3). To nije prvi put i nije obavezno. To je samo vid zloupotrebe foruma. Ne treba zaboraviti da je Voja Brstina odmah opomenut da se ne meša u uređivačku politiku. Za „njihove“ to ne važi. Niti su opomenuti za spam, niti za oživljavanje teme koja miruje  mesecima (čak i godinama). Nedavno je jedan novi član opomenut jer je uradio nešto slično.

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Poštovani,ako hoćete da vidite sve teme morate se registrovati na forum Košnice Voja. Da bi se registrovali kliknite ovde...
Idi na punu verziju